top of page
Solar collectors
Solar stations
Central heating systems

Products

Installations

Downloads

Contact

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Facebook

Ensol is an OEM manufacturer of solar collectors, pump groups, heating systems, and a general contractor of photovoltaic installations.

      Renewable energy sources have been our company's passion for over 30 years. Our commitment to the environment, following the latest technological trends, and delivering high-quality products and services have made us a leader in the renewable energy industry.

      The knowledge and experience we have gained allow us to implement innovative solutions, constantly exploring new possibilities and embracing multidirectional development and technological novelties.

      We have our own design and engineering facilities, which have enabled us to develop and implement our own solutions since the very beginning. We collaborate with the best scientific centers in Poland and continuously improve the qualifications of our team.

      Exceptional quality is our company's priority and the driving force behind every decision we make - from sourcing the best quality materials and components, to the precision and care taken in producing each product, and to the effective and satisfying way we serve our customers. Such a high level of commitment to quality, awareness of our goals, teamwork, and effective task execution guarantee our success and customer satisfaction.

      The credibility and reliability of our operations are thoroughly evaluated by renowned and recognized research and certification bodies in Europe and worldwide, such as TÜV Rheinland and DIN Certco. As a result, most of our products bear the international Solar Keymark quality mark.

      The trust placed in us to produce OEM-ready products and components for leading global brands in the solar and heating industries is an expression of recognition for our multidirectional efforts.

      Thanks to our stable production potential, staff, and technical resources, we are optimistic about our future.

About us

Leader in the Renewable Energy Industry

Technical knowledge

Competencies, education of the staff and cooperation with universities including AGH provide the potential for implementing further modernized and often innovative solutions.

Extensive machine park

Modern production halls equipped with a wide range of specialized machines and devices enable us to produce on an increasingly larger scale, while ensuring repeatability and quality.

Quality

The highest quality of our products is confirmed by TÜV Rheinland and DIN CERTCO certificates. Quality is a mindset for us, which drives us to continuously search for the best solutions.

Why our solutions?

"The secret of making progress is to get started."

Mark Twain

 

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.

 

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:


1. Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport.
2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE
i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację
konferencji.
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie
przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.

 

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

- wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;

- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;

- wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;

- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

 

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często opartego szeroko rozumiane innowacje.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN

dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Dear Customers,

We would like to thank you for taking the time to visit our stand during the ISH trade fair! It was a great pleasure to have you as our guests.

On our website, in the 'Download' section, you will find our current catalogues of solar-thermal solutions and pump groups.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our sales department.

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH  W DNIACH 27-28 KWIETNIA 2023R. W RACIBORZU PRZY UL. ŁĄKOWEJ 26A

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Zakup nowych środków trwałych celem podniesienia konkurencyjności firmy i wprowadzenia na rynek uniwersalnych wielkogabarytowych konstrukcji montażowych z przeznaczeniem dla solartermii i fotowoltaiki”.

Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – wielkogabarytowej, uniwersalnej konstrukcji montażowej z przeznaczeniem do zastosowania w solartermii (kolektorów słonecznych termicznych i hybrydowych) oraz w fotowoltaice.

Wartość projektu: 1 157 553,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 935,00 zł

bottom of page